• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > За проекта

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Дейности:

Под-дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.

Под-дейност 2. Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г.;

Под-дейност 3. Провеждане на обществени обсъждания;

Под-дейност 4. Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР;

Под-дейност 5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;

Под-дейност 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособената/ ите зона/и;

Под-дейност 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори

Под-дейност 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО), оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (ОС) и извършването им при преценка от компетентния орган.

Под-дейност 9. Изготвяне на програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР и план-график за изпълнение

Под-дейност 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

Под-дейност 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

Под-дейност 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР;

Под-дейност 13. Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Очаквани резултати:

 • Реализиране на комплексен анализ на настоящата ситуация на ниво град Сливен и неговите квартали;
 • Легитимиране на основните изводи пред развитието на град Сливен чрез включване на всички заинтересовани страни в процеса;
 • Формулирана Визия за развитие на град Сливен до 2020 г.
 • Постигане на демократичен и прозрачен процес на взимане на решения, чрез обсъждане с обществото;
 • Създаване на основа за приоритетно насочване на инвестициите за развитие на град Сливен;
 • Формулирани стратегия и цели на ИПГВР, както и по отношение на всяка зона за въздействие;
 • Осъществяване на подробно планиране на инвестициите в зоните за въздействие;
 • Планиране на сътрудничеството в процеса на управление и изпълнение на ИПГВР;
 • Осъществено съответствие на ИПГВР и Подробните устройствени планове към него с приложимото законодателство за опазване на околната среда;
 • Осъществено планиране на изпълнението на ИПГВР;
 • Осъществено финансово планиране на изпълнението на ИПГВР.
 • Разработен набор от индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на ИПГВР;
 • Обезпечаване на зоните за въздействие с актуални устройствени схеми;
 • Обезпечаване подготовката на приоритетни проекти;