• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Утвърдиха зоните за градско развитие на Сливен

11.02.13 | Новини

Утвърдиха трите основни зони за градско възстановяване и развитие на Сливен. Общинските съветници приеха единодушно предложението с 36 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ на днешното извънредно заседание на местния парламент в града.

Зоните за въздействие са в рамките на проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие”. Според проекта, градът ще бъде разделен на зона с публични функции, зона с потенциал за икономическо развитие и зона с преобладаващ социален характер.

С решение на Общински съвет – Сливен от 11.02.2013 година и по предложения на изготвени зони на въздействие от консорциум „Стратегма – ППМ”- Централна градска част и център-юг ще бъдат включени в зоната с публични функции. Там попадат още парк „Хамам баир”, а също така и поречията на реките, бившите терени на военното поделение, които са включени между ул.„Радой Ралин” и булевардите „Хаджи Димитър”, „Банско шосе” и ж.к. „Стоян Заимов” и промишлена зона север, заключена между бул. „Хаджи Димитър”, ул. „Радой Ралин”, бул. „Цар Симеон” и ул. „Братя Миладинови” и други. Екипът на консорциум „Стратегма” е включил тези части на Сливен, тъй като са с недобра техническа и транспортна инфраструктура и с неизградени, неблагоустроени, необзаведени и в лошо състояние елементи на градската жизнена среда.

Икономическата зона включва територията на Промишлена зона – юг, Промишлена зона – запад и Промишлена зона – изток. Най-важните проблеми за тази зона са лошата техническа и улична инфраструктура и липсата на достъп за хора в неравностойно положение. В третата зона, която е с преобладаващ социален характер ще започне от север от мястото където ул. „Орешака” пресича регулационната граница на Сливен. Границата на зоната следва северната и източната регулационна граница до бул. „Бургаско шосе” изключвайки структурни единици „Хисарлъка юг” и „Погребите”.Границата ще продължи на запад по „Бургаско шосе”, завива по ул. „Александър Пушкин”, бул. „Георги Данчев” и по улица „Добри Добрев” като стига до бул. „Панайот Хитов” като в границите на зоната са включени жилищните комплекси на юг от бул. „Бургаско шосе”, а именно: „Младост – юг” със стадион „Академик”, ж.к „Даме Груев”, ж.к „Стоян Заимов”, ж.к. „Надежда, района на Ж.П. гара Сливен. Границата минава на запад по бул. „Панайот Хитов”, завива по ул. „Елисавета Багряна”, ул. „Проф. Асен Златаров”, ул. „Ген. Столетов”, ул. „Проф. Асен Златаров” и по улиците „Антон Пану” и „Верила” стига до ул. „Великокняжевска”. Границата продължава на юг по улиците „Великокняжевска” и „Ген. Скобелев”, пресича река Асеновска и тръгва на юг по бул. „Стефан Караджа” като заобикаля парк „Хамам баир” и южните части на ж.к. „Клуцохор” следвайки регулационната граница на Сливен завършва в изходната си точка. Жилищните комплекси са строени в периода 1970 – 1990 година като повечето сгради са строени по индустриален способ, в момента в лошо състояние, в които живее голям брой население със сериозни проблеми от социален характер.

Общински съвет Сливен декларира, че обхватът на зоните за въздействие в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване на Сливен, като център на агломерационен ареал”, финансиран по ДБФП BG161РО001/1.4-07/2010/022, Приритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема BG161РО001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 година, няма да бъде променян за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта и възлага на кмета на община Сливен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на проекта.

„Към момента са приключили оценки на зоните в повечето от градовете на България”, каза по-рано днес пред депутатите от сливенски многомандатен район зам.-кметът Румен Стоилов като допълни, че само шест предложения, от които и това на Сливен не са подадени все още. „До 28 февруари 2013 година трябва да внесем предложението си и се надяваме да получим одобрение, тъй като веднага след него ще можем да продължим работа по проекта”, каза още той.

Стоилов подчерта също, че повечето от общините са предприели правилен подход според Главната дирекция за планиране на зоните за въздействие като в общия случай повечето от тях са избрали по една от трите вида зони за въздействие – обществена зона, социална зона и индустриална зона.

”Общините с одобрени зони могат да започнат да изготвят проектът „ИПГВР” като включват в него конкретни мерки и проверки”, съобщи пред сливенските депутати Румен Стоилов и подчерта, че община Сливен бърза да внесе предложенията си, защото до април месец тази година има намерение да кандидатства по проект „Техническа помощ” към ОП „Регионално развитие”. От там очакваме да получим до 500 000 лева за изготвянето на бъдещи работни проекти при следващия програмен период. За да се случи това трябва да има одобрени зони за въздействие от МРРБ.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е проект, чиято основна цел е да даде една цялостна концепция за развитието на града в средно срочен мащаб 2014 – 2020 година. Той касае само град Сливен и съгласно насоките е ограничен като действие само в строителните граници на града. Основната идея, която трябва да се следва е едно по- рационално използване на европейските средства, които ще бъдат усвоявани по ОП „Регионално развитие”, за да се постигне по-осезаем ефект и тези зони да помогнат за развитието на града в бъдеще. Поради тази причина е наложено неформалното изискване 50 % от територията на града да бъде обхваната от тези три зони, които са: социална зона, обхващаща жилищни квартали и е насочена изключително към решаване на социалните проблеми и инфраструктурата на живущите в тези райони. Другата зона е зона с обществени функции. Тя предимно обхваща централната градска част , където са концентрирани обществени сгради, институции, пешеходни зони и се осъществява общественият живот на града. Третата зона е зоната с потенциал за икономическо развитие. Това е типичната индустриална зона. Тя може да обхваща, както парцели, които са общинска собственост, така и частни парцели. Целта на намесата е развитието на техническата инфраструктура, поясниха от обединение „Стратегма- ППМ”.

pdf.gifЗОНИ (335.54 KB)

Източник: http://sliven.bg