Договор ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Във връзка с изпълнението на дейност 12 "Изработване на подробен устройствен план или проект за изменение(актуализация) ма действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР" кв. 290 и кв. 298 по плана на Централна градска част, гр. Сливен са обезпечени с проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване.

Очакваме вашите мнения, препоръки и коментари по разработения проект за изменение на ПУП на е-mail: ipgvr_sliven@gateway.bg

pdf.gifПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване.pdf (416.88 KB)