Договор ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Документи

pdf.gifРезюме на целевия и проблемен анализ (718.97 KB)

pdf.gifВизия за развитие на гр. Сливен в периода 2014 - 2020 г. (586.05 KB)

pdf.gifЗони за въздействие и обосновка на териториалния им обхват (1.92 MB)

pdf.gifЗони за въздействие - карта (335.47 KB)

pdf.gifСнимки от проблемните зони (2.6 MB)

pdf.gifИнтегриран план за градско възстановяване и развитие(2.78 MB)