Договор ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Физически и икономически параметри на жилищния фонд

Легенда:

      Структурни единици, покриващи 3 критерия в групата
      Структурни единици, покриващи 2 критерия в групата
      Структурни единици, покриващи 1 критерий в групата