Договор ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Резултат от интегралната оценка на териториите по критериите от трите групи, с които се определят зони с преобладаващ социален характер

Легенда:

      Структурни единици, покриващи 13-16 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер.
      Структурни единици, покриващи 10 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер.
      Структурни единици, покриващи 8-9 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер.
      Структурни единици, покриващи 7 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер.
      Структурни единици, покриващи 4 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер.