BG161PO001/5-03/2013/017
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

19.08.14 | Новини

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.