• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Новини

Основната цел на проекта е: повишаване качеството на живот, екологични условия, както и да се подобри физическата среда на в град Провадия чрез стратегия за социално икономическо и екологично възстановяване.

Чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Провадия се цели осигуряване на съгласуваност между въздействието върху отделните елементи на градската среда, чрез координиране на пространствените, секторните и времевите аспекти, като по този начин бъде постигната по-висока ефективност, осигуряване на добавена стойност и нарастване на ефекта от изпълнение на отделните програми, и съответните им проекти, по отношение развитие на градската инфраструктура в цялото й многообразие.

Същност на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

“Интегриран план за градско развитие" е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете. (Закон за регионалното развитие)