• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало

Основната цел на проекта в разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в до три зони за въздействие.

 Следвайки принципите за устойчиво и интегрирано градско развитие, проектът ще допринесе за:

 • Устойчивото и интегрирано развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал;
 • Подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;
 • Повишаване привлекателността на град Сливен за посетителите и инвеститори;
 • Развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции, намаляване на социалните различия и запазване на културната идентичност в града;

Общ бюджет на проекта: 500 000 лева

 • Безвъзмездна финансова помощ):        474 999,97 лева
 • Финансов принос на Община Сливен:  25 000,03 лева

Срок за изпълнение на проекта: 23.06.2011 г. - 31.07.2013 година

Същност на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

“Интегриран план за градско развитие" е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете. (Закон за регионалното развитие)

ИПГВР се изготвят в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, които определят типовете зони за въздействие:

 • зони с преобладаващ социален характер;
 • зони с потенциал за икономическо развитие;
 • зони на публични функции с висока обществена значимост.