BG161PO001/5-03/2013/017
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

Дейности и очаквани резултати

Дейности

Очаквани резултати

Дейност 1 (Д2 по проекта):
Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. Формулиране на визия Провадия 2020

-        Набрана статистическа информация и планиране и провеждане на проучвания за целите на анализа

-        Обобщени основни тенденции и изводи и отлагане на основните тенденции и заключения на анализа в схематичен материал

-        Изготвяне на SWOT анализ на социално-икономическото и екологично състояние на градската среда

-        Изработена визия за развитието на град Провадия до 2020 г.

Дейност 2 (Д3 по проекта):
Провеждане на обществени обсъждания ( кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)

-        Изработена интернет страница на проекта (и публикувана връзка на интернет страницата на община Провадия) за представяне на целите и дейностите, напредъка по тяхното изпълнение и публикуване на анкети и въпросници за обратна връзка за обслужване на продуктите от проекта;

-        Организиране и провеждане на предвидените в дейностите съгласно Техническата спецификация, проучвания за количествени оценки на мнението на гражданското общество по отношение на проблемите и възможностите за развитие; обсъждания, фокус групи и други предвидени

Дейност 3 (Д4 по проекта):
Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР

-        Формулирани стратегия и цели на ИПГВР

-        Описание на плана като съвкупност от мерки и дейности

Дейност 4 (Д5 по проекта):
Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града

-        Идентифицирани и приоритизирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на гр. Провадия

Дейност 5 (Д6 по проекта):
Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори при изработването и реализацията на ИПГВР

-        Аналитичен доклад от проведено проучване с идентифицирани заинтересовани страни, техните очаквания, намерения и роля в ИПГВР

-        Използвани ефективни средства и канали за комуникация и включени заинтересовани страни в процеса на работа по ИПГВ

Дейност 6 (Д8 по проекта):
Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане не отчуждителни процедури. Изготвяне бюджет на ИПГВР

-        Изработена програма за реализация;

-        Изготвен индикативеи списък с проекти;

-        Изготвен оперативни план за изпълнение, окомплектовани с бюджети на ниво проект

-        Изготвени план-графици за реализация на проектите.

Изработен бюджет на ИПГВР, съответстващ на Методическите насоки и националното законодателство

Дейност 7:
Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР

-        Изготвени индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР и Механизъм за управление и реализация на ИПГВР

Дейност 7а:
Изготвяне на цялостен ИПГВР на гр. Провадия

-        Изготвени цялостен ИПГВР на гр. Провадия